Administer Ajankohtaista Uutinen Ikäsyrjintää käsittelevä Pulssi-webinaari sai ennätysyleisön

Ikäsyrjintää käsittelevä Pulssi-webinaari sai ennätysyleisön

Ikäsyrjintää käsittelevä Pulssi-webinaari sai ennätysyleisön

Administer Pulssi -webinaari käsitteli torstaina 25.4. erittäin ajankohtaiseksi noussutta aihetta: Miksi ikäsyrjintä kukoistaa Suomessa – minne katosi kokemuksen arvostus? Keskustelemassa olivat tv-toimittaja, juontaja Ira Hammermann, kansanedustaja Pia Kauma sekä Asselmointi Oy:n johtava organisaatiopsykologi Matti Jaakkola. Tilaisuuden fasilitaattorina toimii Administer Groupin ohjelmistoliiketoiminnan, EmCe Solution Partner Oy:n, toimitusjohtaja Markus Backlund.

Osallistujia webinaarissa oli aivan ennätysmäärä, kiitos kaikille osallistujille! Julkaisemme keskustelun herättämiä kommentteja ja kysymyksiä vastauksineen myöhemmin.

Ikäsyrjintä työelämässä: Suomen haasteet

Työelämässä vallitseva paradoksi, jossa toivotaan kaksikymmentäviisivuotiaita työntekijöitä kahdenkymmenen vuoden työkokemuksella, kuvastaa yleistä asenneongelmaa. Tämä näkemys on yleinen monissa yrityksissä, jotka etsivät ihannetyöntekijää – tarpeeksi nuorta, mutta kokenutta.

Ikäsyrjintä työmarkkinoilla on Suomessa vallitseva ongelma, joka vaikuttaa erityisesti yli viisikymppisten työnhakijoiden mahdollisuuksiin löytää ja säilyttää työpaikkoja. Työelämän ihanne on usein nuori, nopeasti mukautuva ja vähäpalkkainen työntekijä. Tämä stereotyyppi syrjii vanhempia työntekijöitä, joilla on vuosikymmenten työkokemus ja arvokasta osaamista. Yksi keskeinen ongelma on se, että työnantajat eivät ole halukkaita maksamaan vanhemmille työntekijöille heidän kokemuksensa mukaista palkkaa. Tämä johtaa paradoksaaliseen tilanteeseen, jossa kokeneita työntekijöitä pidetään liian kalliina, vaikka heidän osaamisensa ja työpanoksensa voivat olla yritykselle korvaamattomia.

Vanhemmat työntekijät tuovat mukanaan paitsi ammatillista tietotaitoa, myös elämänkokemusta, joka rikastuttaa työyhteisön dynamiikkaa ja edistää luovia ratkaisuja. Heidän osaamisensa on erityisen arvokasta muuttuvassa työelämässä, jossa kokemus ja näkemys auttavat yrityksiä navigoimaan epävarmuuden keskellä.

Keskustelussa pohdittiin keinoja ratkaista ikäsyrjinnän ongelmia. Nyt tarvitaan sekä lainsäädännöllisiä että kulttuurisia muutoksia, kuten esimerkiksi:

1. Suomen on tarkasteltava ja uudistettava työlainsäädäntöä, jotta ikäsyrjintä saadaan kitkettyä. Esimerkiksi eläkeputken poistaminen oli askel oikeaan suuntaan, mutta lisätoimia tarvitaan.

2. Media voi auttaa muuttamaan yleistä asennetta vanhempia työntekijöitä kohtaan positiivisemmaksi ja arvostavammaksi.

3. Työnantajille suunnattujen koulutusohjelmien avulla voidaan lisätä tietoisuutta ikäsyrjinnän negatiivisista vaikutuksista ja opettaa, kuinka ikämonimuotoisuus voi hyödyttää yritystä.

Kokeneet työntekijät ovat valtava potentiaali

Keskustelussa mainittiin myös eläkeputken poistaminen, joka nähdään askeleena kohti parempaa työmarkkinatilannetta myös vanhemmille työntekijöille. Tämä on osa laajempaa pyrkimystä poistaa esteitä työllistymiseltä ja edistää ikädiversiteettiä.

Yli viisikymppisten, kuusikymppisten ja sitä vanhempien aktiivinen osallistuminen työmarkkinoille ei ole vain taloudellinen välttämättömyys, vaan myös mahdollisuus hyödyntää heidän täyttä potentiaaliansa. Yhteiskunnan on tunnistettava ja arvostettava vanhempien työntekijöiden panosta, sillä heidän kokemuksensa ja asiantuntemuksensa ovat arvokkaita resursseja.

Yli viisikymppisten työntekijöiden kohtaamia haasteita ei voida sivuuttaa. Ikä ei saa olla este työllistymiselle, ja yhteiskunnan on pyrittävä aktiivisesti poistamaan esteitä, jotka haittaavat eri ikäryhmien työllistymistä. Dialogin ja yhteistyön kautta on mahdollista luoda monimuotoisempi ja oikeudenmukaisempi työmarkkina, joka hyödyntää kaikkien kansalaisten osaamista ja kykyjä.

Uudenlaisen työmarkkinan rakentaminen

Työelämän ja työmarkkinoiden muutos vaatii meiltä uusia ajattelutapoja ja toimintamalleja.  Suomessa vallitseva työelämäkulttuuri on jäykkää ja voi olla esteenä ikädiversiteetin lisäämiselle. Muita Pohjoismaita, kuten Ruotsia ja Tanskaa, peilatessa huomataan, että Suomessa ikääntyneiden työntekijöiden osallistuminen työmarkkinoille on merkittävästi vähäisempää. Tämä on huomattava haaste, jota tulee käsitellä niin yhteiskunnallisella kuin lainsäädännöllisellä tasolla.

Yhtenä ratkaisuna keskustelijat näkivät joustavuuden lisäämisen työaikoihin, osa-aikatyön mahdollisuuksien lisäämisen ja erilaiset työsuhteet keinoina, joilla voidaan vastata muuttuvan työelämän tarpeisiin. Näiden toimenpiteiden avulla voidaan tukea työntekijöiden pysymistä työmarkkinoilla mielekkäissä ja sopivissa tehtävissä. Mahdollisuus työskennellä halutessaan esimerkiksi 90-, 80- tai 70-prosenttisesti, on monessa muussa maassa aivan arkipäivää. Lisäksi yhteiskunnan asenteiden muutos on välttämätön. Vanhempien työntekijöiden arvostusta on lisättävä, ja heidän kokemuksensa ja taitonsa tunnustettava työyhteisöissä. Media ja yhteiskunnalliset toimijat ovat avainasemassa tämän asennemuutoksen edistämisessä.

Ikäsyrjintä on monitahoinen ongelma, joka vaatii kattavia toimenpiteitä niin yksilöiden, yritysten kuin koko yhteiskunnan tasolla. Työelämän monimuotoisuuden lisääminen ja vanhempien työntekijöiden tukeminen eivät ole pelkästään oikeudenmukaisuuskysymyksiä, vaan myös keinoja varmistaa, että Suomi pysyy kilpailukykyisenä ja innovatiivisena myös tulevaisuudessa.

Katso seminaarin tallenne täältä.

Katso myös aiempi webinaarimme, jossa käsiteltiin työllistymisen kohtaanto-ongelmaa.