Integritetspolicy och registerbeskrivning

Syftet med denna integritetspolicy är att förklara vilka uppgifter vi samlar in från användarna av vår webbplats, hur vi använder dessa uppgifter och hur de skyddas.

1. Registeransvarig

Administer Oy
Östersjögatan 5
00180 Helsingfors
FO-nummer: 0593027-4
Telefonnr: +358 20 703 2000

Dataskyddsombud:
Anja Hänninen

Kontakt information
tietosuoja@administer.fi

2. Ärenden gällande registret

Kontakta Administer Oys kundtjänst för ärenden gällande registret, via e-post tietosuoja@administer.fi eller under veckodagar mellan 9.00–16.00 tel. +358-20 703 2010.

3. Registrets namn

Administer Oys register över kunder och kontaktpersoner.

4. Registrets syfte och användning

Administer Oy för ett register över sina företagskunders kontaktpersoner i syfte att hantera, sköta, underhålla och utveckla kundrelationer, med inriktning mot leveranser, analyser och marknadsundersökning, samt att skapa, tillhandahålla och utveckla tjänster. Uppgifter i registret kan användas för marknadsföringssyften mellan Administer och deras kunder samt för riktad marknadsföring i enlighet med vad som tillåts enligt lag.

5. Registrets innehåll

Informationen i registret innehåller inte personuppgifter om inte detta krävs för en befintlig eller potentiell kundrelation eller är samma som företagskundens uppgifter.

Registret kan innehålla följande uppgifter om företagskundernas kontaktpersoner:

För- och efternamn

Mobilnummer/telefonnummer till kontor

E-postadress

Befattning/tjänst på företaget

Förbud mot marknadsföring

Profilering eller intresserelaterad information som lämnats av användaren

Registret kan även innehålla andra uppgifter som har samlats in med kundens medgivande.

Uppgifterna lagras under relationen med kunden och en period därefter som krävs för att förtydliga den registeransvariges och företagskundens förmåner och förpliktelser.

6. Vanliga källor för uppgifter

Personuppgifter för Administer Oys kunder samlas in under relationen med kunden och arbetet som utförs för att upprätta en potentiell kundrelation. Uppgifter kan samlas in och uppdateras mot externa register med personens medgivande.

7. Utlämnande av uppgifter

För att ge dig bästa möjliga service kan vi lämna ut uppgifter till företag som tillhör samma koncern och partner. De får endast använda dina uppgifter inom de begränsningar som krävs för att tillhandahålla tjänsten. Våra partner kommer inte att använda uppgifterna i några andra syften och de kommer inte heller att lämna ut dem till någon tredje part. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

8. Principer för skydd av personuppgifter

Vi använder de tekniska och organisationsmässiga åtgärder som krävs för att skydda personuppgifter från olämplig åtkomst och från oavsiktlig eller olaglig förlust av uppgifter, ändring, utlämning, överföring eller annan olaglig hantering. Administers personal och externa medarbetare som verkar å företagets vägnar är bundna av sekretesskrav med avseende på alla kunduppgifter. Användningen av registret skyddas av användarspecifika inloggningsuppgifter, lösenord och användarprivilegier.

9. Rättighet att se över uppgifter i registret och verkställande av rättigheten

Alla personer som är registrerade har rätt att kontrollera sina personuppgifter. Rätten att utöva insyn är kostnadsfri om det sker en gång per år (12 månader). Om du vill kontrollera dina personuppgifter enligt definitionen i personuppgiftslagen ska du förse den registeransvarige med en undertecknad eller på ett därmed jämförbart sätt bestyrkt handling eller besöka den registeransvarige personligen. Den registeransvariges kontaktuppgifter och arbetstider finns i avsnitt 1 och 2.

10. Rättelse av personuppgifter och borttagning från registret

En registrerad person har rätt att begära rättelse eller borttagning av felaktiga, ofullständiga, onödiga eller föråldrade uppgifter genom att meddela den registeransvarige. Användaruppgifter kan tas bort från registret på begäran från en användare.

12. Cookies

Vi använder cookies i vår onlinetjänst för att förbättra och anpassa användarupplevelsen samt samla in uppgifter om antalet användarna av tjänsten och det innehåll de föredrar. En cookie kan vara giltig under en enskild session eller under en längre period. En cookie är en liten textfil som lagras på användarens enhet när användaren besöker en onlinetjänst via en webbläsare.

Det går att förhindra att cookies sparas genom att ändra webbläsarens inställningar. Observera att du dock inte nödvändigtvis kan använda alla funktioner i onlinetjänsten utan cookies.

Genom att använda vår tjänst samtycker du till att dina uppgifter hanteras i enlighet med denna integritetspolicy.

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy genom att publicera en ny version online. Genom att fortsätta använda denna webbplats och dess tillägg efter att den nya versionen har publicerats anses du har godkänt de ändrade villkoren.

Den här beskrivningen uppdaterades den 11 februari 2021.