Finansiella processer och informationslogik för full digital potential i din affär

Ett effektivt och digitaliserat flöde i fakturerings- och dataprocesser ger enklare, smidigare och smartare affärer för dina kunder. Administers konsulter inom finansiell hantering hjälper din organisation uppnå den fulla potentialen.

Administers konsulter kan hjälpa din organisation med utveckling och förbättring av processerna för fakturering och inköp, kartlägga processerna inom finanser, applikationer och IT, leda projekt inom organisationen, bistå vid nödvändiga processförändringar som måste göras vid exempelvis lagändringar, utveckla och införa lösningar för Business Intelligence, sköta och utveckla den ekonomiska administrationen (ekonomiavdelning) samt agera controller vid tillfälliga behov. Konsulttjänster anpassas alltid efter kundens behov och är inte knuten till särskilda programvaror.

Inledningsvis kartlägger Administer nuvarande situation och målbild genom att intervjua nyckelpersoner och systematiskt beskriva företagets nuvarande processer. Målet är att skapa en tydlig bild av verkligheten, svagheter och kostnader samt en förteckning över vilka utvecklingsinsatser som krävs, i prioritetsordning. I en workshop fastställs en gemensam bild av den nuvarande situationen och vilken utvecklingspotential som finns.

Kartläggningstjänster med Administer ZmartScan

Genom att utvärdera effektiviteten i ekonomiförvaltningen kan Enfo identifiera utvecklingsbehov. Undersökningen Administer ZmartScan ger en överblick av de faktiska kostnaderna och besparingspotential, liksom jämförande data från företag av samma storlek.

Kartläggningen är lämplig för företag som vill stärka de befintliga finansiella processerna och sänka kostnader. Vid en omorganisering eller då en nyckelperson går i pension eller slutar är en kartläggning också lämplig för att avgöra nästa steg. En kartläggning är särskilt användbar då ni önskar överföra ekonomiförvaltningens huvudsakliga verksamhet till att fungera som verkligt affärsstöd. Detta fungerar endast då de grundläggande processerna redan är effektivt organiserade och inte tar för mycket tid från de befintliga resurserna.

En karta till framtiden

Administer ZmartScan är ett bra val då företagsledningen verkligen söker nya lösningar för att förbättra den nuvarande ekonomiförvaltningen och öka affärsfokus i organisationen. ZmartScan ger en objektiv och omfattande analys av de ekonomiska processerna vilket är ett utmärkt underlag för vilket steg som än tas därefter. Analysen ger en helhetsbild över svagheter, de viktigaste utvecklingsområdena och var det finns störst besparingspotential. Dessutom får företaget en kartläggning av enhetliga och skalbara finansiella processer, oavsett antal anställda.

En viktig del av kartläggningen är jämförelsen med liknande företag och deras bästa praxis. Du får svar på frågor av typen ”hur har andra, liknande företag gjort för att utveckla sina processer?”. ZmartScan ger mängder av information för hur organisationen kan utveckla sin affär.

 

Ta kontakt med mig